Linjeprosjektering

Vi prosjekterer linjer med alle typer master, slik som vinkelstål-, rundstål-, kompositt- og tremaster for alle spenningsnivåer.

Linjene kan prosjekteres ut fra innmåling med totalstasjon, GPS, kartdata, laserskanning eller basert på eksisterende linjeprofiler. Ved bruk av kartdata/laserskanning kan vi 3D-visualisere linjen i terrenget. Vi kan også modellere og beregne eksisterende linjer der en har behov for oppgraderinger eller andre endringer.

Vi utarbeider alt underlag som er nødvendig for linjebygging, men kan også besørge konkurranseutsetting og eventuelt oppfølging med bygge- og prosjektleder.

I prosjekteringen benytter vi programvaren netLIN eller Powerline (PLS-CADD/TOWER/POLE).

Vi beregner og prosjekterer alle typer fundamenter til mastene, både på fjell og i jord. Vi har løsninger for planoppheng, trekantoppheng, enkelt- og dobbeltkurs og tilpasser alt etter kundens behov. Dimensjonering foretas etter gjeldende normer, forskrifter og standarder.

Vi har verktøy og prosedyrer for etablering av traseer, prosjektering av linjer og beregning av master og fundamenter. Det vil si en komplett prosjektering fra start til slutt.

Vi har omfattende erfaring fra prosjektledelse innen hele høyspentsektoren. Vi bistår også gjerne i alle trinn av prosessen fra utredning før konsesjonssøknad til fullført prosjekt.

Til linjeprosjekteringen benytter vi i hovedsak programvare fra Powerline (PLS-CADD/TOWER/POLE), og produksjons-/detaljtegninger utarbeides i AutoCAD og Tekla Structures.