Kraftsystemutredning og -analyse

Kraftsystemutredning har til hensikt å bidra til en samfunnsøkonomisk rasjonell nettutbygging.

I kraftsystemutredningene beskrives dagens kraftnett, framtidige overføringsforhold, samt forventede nettiltak og -investeringer. I tillegg framstilles effekt- og energibalanse, og data for produksjon, overføring og forbruk av energi.

Utredningen beskriver også ulike alternativ for utvikling i behov for overføringskapasitet, med tilhørende forenklete samfunnsøkonomiske vurderinger av de mulige investeringene. Videre gir utredningen vurderinger av dagens nivå av forsyningssikkerhet, tilgjengelig nettkapasitet for innmating av ny produksjon, samt forbrukerfleksibilitet og utvikling av andre energibærere enn elektrisitet.

I kraftsystemanalysene modelleres anleggene i programvaren PSS/E, og en utfører statiske- og dynamiske-analyser for å studere responsen i nettet ved en hendelse eller endring av konfigurasjon. Vi arbeider også i forskjellige NIS-systemer (f.eks. NetBas, OpenNIS og Tekla) for enkle beregninger, eller eksporterer fra disse for videre analyser i PSS/E