Virksomhetsstyring

Etablering og drift av operatørselskaper er en tidkrevende og til dels komplisert prosess. Vi har godt utarbeidede rutiner for denne typen oppdrag, og holder oss kontinuerlig oppdatert på gjeldende lover og regler, både nasjonalt og internasjonalt.

Jernbanelovgivningen stiller strenge krav til at alle aktører innenfor banebasert transport har en god virksomhetsstyring. Det sikrer at virksomheten drives på en sikker og forsvarlig måte, med tydelige roller og ansvar. Dette er også en forutsetning for å kunne tilby en god og forutsigbar kvalitet på leveransene. 

For å få, og opprettholde nødvendige tillatelser til driften, må man ha et velfungerende styringssystem som er tilpasset virksomhetens omfang og karakter. Dette må jevnlig kontrolleres gjennom revisjoner og vedlikehold av systemene. Regelverket endrer seg stadig, og dette krever en jevnlig oppdatering av systemene.