Plan og analyse

En forutsetning for utvikling av nye transport- og kollektivtilbud er grundige analyser og effektive planprosesser.

Et av de viktigste suksesskriteriene ved store samferdselsprosjekt er en effektiv gjennomføring av den offentlige planprosessen. En effektiv fremdrift kan gi både lavere kostnader og tidligere realisering av nytten som følger av nye transport- og kollektivtilbud. 

Regjeringens visjon om at Norge skal være universelt utformet innen 2025, vil stille større krav til universell utforming ved nybygging og oppgradering av eksisterende stasjonsområder og knutepunkter. Rejlers Railconsult har kompetanse og kunnskap om universelt utformede løsninger, og vil ivareta dette i alle relevante ledd i et prosjekt. 

Rejlers Railconsult har gjennom en rekke prosjekter lang erfaring med å utarbeid ulike typer modeller og maler for analytisk problemløsning. Ved systematisk gjennomgang av det enkelte case og tilpasning av våre metoder, fanges relevante forutsetninger for best mulig måte å dekke kundens behov. Våre metoder videreutvikles kontinuerlig for hele tiden å være oppdatert. 

Vi legger stor vekt på tett samarbeid med våre kunder for å utnytte hverandres kompetanse, og for å skape eierskap til prosessen og det som utvikles.  

Våre rådgivere kan bistå med ulike typer markedsanalyser, herunder innhenting av markedsdata, passasjertellinger, godsstrømanalyser og interessentanalyser.  Vi kan også bistå med utvikling og tilrettelegging av planer for behandling etter plan– og bygningsloven. Rådgiverne våre har omfattende erfaring og kompetanse innen ulike fagfelt knyttet til terminaler og knutepunktsanalyser. Her kan vi for eksempel bistå med utforming og planlegging av terminaler, knutepunkter, stasjonsområder og holdeplasser.