Operativ drift

Rejlers Railconsult har bred erfaring med prosjekter innen alle faser av operativ drift. Lean-metodikken er gjennomgående for hvordan våre rådgivere tilnærmer seg problemstillinger i leveransene.

Vi er med på å skape en kultur for forbedring og utvikling som bygger på forenkling og fokusering av virksomheten.

Utfordringer rundt optimering av drift og leveranse av kunde- og lønnsomhetsfokuserte produkter, vil alltid være den mest grunnleggende fokus i all kollektiv- og transportvirksomhet. I tider med stor utviklings- og fornyingsaktivitet, vil dette være spesielt utfordrende. 

Det å balansere utvikling og drift vil kreve en god evne til å styre og prioritere kritiske ressurser for å sikre den nødvendige kvalitet og kapasitet for lykkes med å levere daglig drift samtidig som en utvikler nye og forbedrede produkter. 

Det vi i Rejlers Railconsult legger vekt på som leverandør i et slikt marked, er på best mulig måte å kombinere drift og operasjonell virksomhet på en slik måte at utvikling blir en mest mulig integrert del av driften. 

Ved å skape en forståelse for hva som er verdi-prosesser, sette målbare og realistiske mål, engasjere og motivere ansatte og systematisk bruke metoder og analyse for forbedringer, vil en kunne bruke nøkkelressurser og kritisk kapasitet (penger og tid) effektivt for å utvikle organisasjonen. 

Det som ligger til grunn i denne tilnærmingen er Lean metoder- og kulturbygging. Lean kultur og metoder baserer seg på 3 hovedelementer;

  • Kontinuerlig forbedring av hvordan en jobber.(Forenkling og blir kvitt alt som ikke bidrar)
  • Den faktiske utfordringen løses der det skjer. (Rot årsak tas der det skjer og med dem det gjelder)
  • Respekter, utvikle og utfordre de ansatte. (Lytt, vis, sett tydelige/utfordrende mål og motiver)

Denne fremgangsmåten vil prege alle Rejlers Railconsults rådgivere i bruk av metoder, verktøy, analyser og aktiviteter vi vil utføre hos våre kunder. På denne måten ønsker vi å tilby tjenester som gir gode, kostnadseffektive og varige effekter både for optimering av drift og kontinuerlig utvikling av transport- og kollektivsektoren.