ITB-koordinator

Rejlers har lang erfaring og et tverrfaglig miljø som bistår byggherrer og totalentreprenører med koordinering av ulike tekniske installasjoner i bygg.

Norsk Standard NS 3935:2011 - Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse legges til grunn for utførelse.

I en ITB-koordinerende rolle bidrar våre ansatte med prosjektledelse og sin faglig kompetanse i gjennomføringen av byggeprosjekter. Dette gir et bidrag til en mer energieffektiv og optimal drift gjennom byggets levetid. En god integrering av de ulike tekniske anleggene i bygget bidrar til å redusere driftskostnadene med minst 10-20 %, samt at det vil gi økt funskjonalitet og bedre inneklima.

Vi har kompetanse innen:

  • Automasjon og SD-anlegg
  • VVS-tekniske fag
  • Elektrotekniske fag
  • Elprosjektering og DAK/BIM
  • Teletekniske installasjoner og sikkerhetsanlegg
  • EOS, energiledelse og energieffektiv drift