Godt lys der du går og sykler

Et viktig mål for tilgjengelighet i byer og tettsteder, er å sørge for at det er trygt å ferdes langs sentrale gangakser – promenader, parkveier og vanlige gang og sykkelveier, både dag og kveldstid.

God belysning av vei, sideterreng og ansikt til den du møter, regnes som et av flere viktige elementer for økt trygghetsfølelse, kanskje særlig for kvinner som går alene.

Rejlers har vært med på å utvikle og definere krav til belysning av viktige ganglinjer i tettsteder, der trygghetsfølelse legges inn med objektive krav i en helhetlig kravspesifikasjon. I tillegg er det utarbeidet målbare tilleggskrav for; ansiktsgjenkjenning (på hvilken avstand, lysnivå i ansiktshøyde) og belysning av omgivelser (hvor langt ut, hvor mye strølys). 

Videre er det laget en belysningsplan for et prøveprosjekt basert på utarbeidet forslag til belysningsnormal som beskrevet over. Prosjektet ble avsluttet november 2013.