Velkommen til Software 2018

Geir Løvnes fra Rejlers Telecom og Espen Kåsin fra Rejlers Embriq deltar som foredragsholdere på Software 2018. Der setter de fokus på smarte byer sett fra to ulike fagfelt.

Programvare har blitt en sentral komponent i moderne samfunnsutvikling. Programvare inngår i økende grad i løsninger som spenner fra kulturell og sosial utvikling til undervisning, forskning og produksjon. Fra hverdagsliv til kriminalitetsbekjempelse, livredning, myndighetskontroll og kritisk infrastruktur. Samfunnet har på godt og vondt blitt helt avhengig av programvare. Dataforeningen ønsker å sette søkelyset på hvilket samfunn vi er i ferd med å skape når programvare blir et sentralt verktøy for så mange. Gå til egen nettside for program og påmelding

Knutepunktutvikling som trigger for Smarte byer v/ Geir Løvnes, Direktør, Rejlers Telecom

Det har de siste årene vært mye fokus på smarte byer og SmartBy-utvikling. Imidlertid er de fleste smartby-satsingene enkeltstående pilotprosjekter innenfor begrensede fagområder. Foredraget tar for seg knutepunkt-utvikling i byer og tettsteder, og drøfter hvordan knutepunkt-prosjekter kan være triggeren for mer omfattende og komplett smartby-utvikling. 

En transformert energibransje er nøkkelen til fremtidens smarte byer! v/ Espen Kåsin, Direktør Software, Rejlers Embriq

Energibransjen generelt og nettselskapene spesielt befinner seg i en kraftig transformasjon hvor de nå tar skrittet fra å være distributører av strøm til å drifte samfunnskritisk infrastruktur med hjelp av moderne IT løsninger. Foredraget drøfter hvordan ny infrastruktur og nye løsninger i energisektoren gir nye muligheter og moment for utvikling av fremtidens bærekraftige smarte byer. Foredraget berører nøkkelemner som IOT, skybaserte løsninger, verdiskapning fra store datamengder, elektrifisering av transport, smart lading, styring av gatelys, plattform levert som tjeneste og sikkerhet.

Besøk også: www.embriq.no